Niels Guns.

In de
Pioenroosstraat

Wie Eindhoven wil leren kennen, kan het best in de Pioenroosstraat beginnen. Ik keerde er terug na een paar jaar in het buitenland gewoond te hebben. In ’de meest veelzijdige straat van de stad’ maakte ik met (bijna) iedereen kennis. Via de verhalen van mijn straatgenoten merkte ik dat grote sociale ontwikkelingen zich in de Pioenroosstraat in het klein afspelen. Een boek over verbinding, het opzoeken van toeval, eenzaamheid en het doorbreken daarvan.

Uitgever: Guns Media; 1e druk (8 oktober 2022)
Taal: Nederlands
Paperback: 220 pagina’s
ISBN: 9789083154800
Afmetingen: 15 x 23 cm

Bestellen
incl. verzending

Totaal: € 25,00

 

 

Betaalmogelijkheden iDEAL, Paypal, Creditcard
Totaal € -


Algemene voorwaarden

Guns Media

Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van Guns Media;

Klant
de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

Guns Media
de eenmanszaak Guns Media, KvK nummer 17277633, gevestigd en kantoorhoudende te Pioenroosstraat 91, 5644 CB, Eindhoven

Overeenkomst
de overeenkomst tussen Klant en Guns Media die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Guns Media koopt;

Product
een product dat op de Website aangeboden wordt door Guns Media;

Privacy Statement
de privacyverklaring van Guns Media, die te vinden is op de Website;

Website
de website van Guns Media, waarop het Product wordt aangeboden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Guns Media op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Guns Media kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Guns Media wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Guns Media nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

3. Guns Media is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

1. Guns Media garandeert niet dat (prijs)informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

2. Tijdens het bestelproces kan de Klant adresgegevens opgeven. Wanneer de Klant Adresgegevens opgeeft, staat hij er tegenover Guns Media voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Adresgegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.

3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn adresgegevens wordt gemaakt.

Artikel 5. Prijs en betaling

1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.

4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Guns Media niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Guns Media een nadere aanmaning stuurt.

5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Guns Media gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 6. Levering

1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7. Privacy

1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Adresgegevens worden (persoons)gegevens aan Guns Media verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de privacy statement van Guns Media en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8. Bedenktijd en klachten

1. Klant heeft het recht om gedurende 30 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Guns Media verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Guns Media. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.

3. Ingeval van ontbinding zal Guns Media het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Guns Media is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Guns Media terugbetaald.

Artikel 9. Conformiteit

1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Guns Media kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Guns Media het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Guns Media gevergd kan worden, zal Guns Media het Product vervangen.

2. Indien Guns Media niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Guns Media zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.

3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Guns Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

2. Voor zover Guns Media aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11. Diversen

1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Je kunt op de volgende manieren betalen:

● iDEAL-internetbankieren (geen extra kosten)
● Creditcard
● Paypal

Nadat je jouw bestelling hebt geplaatst op onze webshop krijg je een bevestiging per e-mail.

Hoe wordt mijn bestelling verstuurd?
Je bestelling wordt in principe verstuurd met PostNL. Guns Media is echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door de bezorgdienst.

Wanneer wordt mijn bestelling bezorgd?
Wij stellen alles in het werk uw bestelling binnen drie werkdagen te versturen (let op: op maandag wordt er geen brievenbuspost door PostNL bezorgd).

Wat zijn de verzendkosten?
De kosten van een Brievenbuspakketje zijn bij PostNL €4,10. Deze zijn, zoals aangegeven in de webwinkel inbegrepen in de prijs wanneer je kiest voor de optie Bezorgen incl. verzending. Zodra er een prijswijziging plaatsvindt bij PostNL zal ook de prijs van de verzendkosten van Guns Media wijzigen.

Is het mogelijk mijn bestelling in het buitenland te laten bezorgen?
Ja, dat is mogelijk. Wel brengen we voor bestellingen naar landen buiten Nederland het tarief per bestelling in rekening dat geldt volgens de tarieven van PostNL. Voor een verzending naar het buitenland kan een klant contact opnemen met nielsguns@gmail.com

Kan ik een bestelling retourneren?
Ja, dat kan. Bij de aankoop van een boek of boeken heb je de mogelijkheid zonder opgave van redenen je bestelling binnen 30 dagen te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van je bestelling. Wel vragen we je tijdens deze termijn zorgvuldig om te gaan met het door jou bestelde boek of boeken. We verwachten dus van je dat je jouw bestelling in onbeschadigde, originele staat retourneert.

Wie betaalt de verzendkosten in geval van een retourzending?
Als je een bestelling wilt retourneren, komen de verzendkosten voor jouw rekening.

Hoe snel krijg ik mijn geld terug na retourneren?
Uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending betalen we je aankoopbedrag terug.

Heeft Guns Media algemene voorwaarden voor zijn webwinkel?
Ja, de praktische gang van zaken rond het bestellen van boeken/producten via onze website zoals in de vragen hierboven beschreven vallen onder onze ‘Voorwaarden webwinkel’. Hierin lees je meer over de rechten en verplichtingen die wij en jij hebben zodra je een boek of boeken via onze webshop koopt.